Paliativní péče a její principy

Paliativní péče je interdisciplinární lékařský přístup zaměřený na udržení kvality života a zmírnění utrpení lidí se závažným, často nevyléčitelným onemocněním, jako je například onkologické onemocnění, městnavé srdeční selhání (CHF), chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), onemocnění ledvin, Alzheimerova a Parkinsonova choroba, amyotrofická laterální skleróza (ALS) a mnoho dalších. Jejím obsahem je prevence a mírnění utrpení cestou včasného rozpoznání, správného hodnocení a efektivní léčby bolesti a ostatních obtíží v oblasti tělesné, psychosociální a spirituální

Paliativní medicína má za cíl napomáhat nevyléčitelně nemocným a umírajícím udržet dobrou kvalitu života i v situaci těžkého onemocnění.

Jejím cílem je zmírnit bolest, dušnost a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

Paliativní péče tedy znamená určitou filozofii péče (důraz na bio-psycho-socio- spirituální jedinečnost každého člověka, nerozlučná propojenost somatických a psychosociálních aspektů zdraví, nemoci a umírání), ale také konkrétní organizaci péče, která by pomáhala naplňování potřeb nemocného ve všech výše zmíněných oblastech.

Moderní paliativní péče si klade ambiciózní cíl: udržet dobrou kvalitu života v situaci pokročilého onemocnění (viz definice). Dobrá kvalita života znamená více, než že "pacient nemá nesnesitelné bolesti, nezvrací a má pravidelnou stolici". Kromě tělesných obtíží je kvalita života určena také mírou saturace potřeb v oblasti psychické, sociální a duchovní.

Principy paliativní péče

  • Neodvrací se od nevyléčitelně nemocných, ale chrání jejich důstojnost a klade hlavní důraz na kvalitu života.

  • Dokáže úspěšně zvládat bolest a další průvodní jevy závěrečných stadií smrtelných onemocnění.

  • Podporuje život, avšak pohlíží na umírání jako na přirozený proces, neusiluje ani o urychlení, ani o oddálení smrti.

  • Je založena na interdisciplinární spolupráci a na celostním pohledu na nemocného člověka, a integruje proto v sobě lékařské, psychologické, sociální, existenciální a spirituální aspekty.

  • Vychází důsledně z individuálních přání a potřeb pacientů, respektuje jejich hodnotové priority a chrání právo pacienta na sebeurčení. 

.

Zdroje

Periyakoil, V. S., Denney-Koelsch, E. M., White, P., Zhukovsky, D. S., & Quill, T. E. (2019). Primer of palliative care. American Academy of Hospice and Palliative Medicine.

Get Palliative Care (n.d.). What us Palliative Care?Dostupné 21.4.2024 z https://getpalliativecare.org/whatis/

Gřiva, K. (2018, ed.). Paliativní péče v kardiologii. Praha: TRITON.
Kabelka, L. (2018). Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci. Mladá fronta.

Umírání (n.d.). Paliativní péče. Dostupné 21.4.2024 z https://www.umirani.cz/rady-a-informace/paliativni-pece

Vorlíček, J. & Sláma, O. (2011). Základní principy paliativní péče. Sanquis, 94, 67. Dostupné z: https://www.sanquis.cz/index2.php?linkID=art3809